WerkDirekt B.V. beoogt met deze website de toegang tot informatie over werk en vacatures voor het publiek te verbeteren. We streven ernaar deze informatie op juiste wijze te verstreklken en zo up-to-date mogelijk te houden. Indien wij attent worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zullen wij trachten deze aan te passen.

WerkDirekt B.V. kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:

omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is; zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt; zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover WerkDirekt BV geen zeggenschap heeft en waarvoor WerkDirekt BV geen verantwoordelijkheid draagt; vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen). Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. WerkDirekt BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten kunnen voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van WerkDirekt BV te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten..